Bijzondere voorwaarden voor verkoop

Bijzondere voorwaarden

Qantas vliegt naar 140 bestemmingen in 32 landen over de hele wereld. Met 73 binnenlandse trajecten op het Australische continent biedt Qantas het grootste aantal vliegroutes in Australië. De maatschappij verzorgt dagelijkse vluchten via Londen of Frankfort naar Australië. Qantas staat symbool voor de traditionele Australische gastvrijheid en serveert haar passagiers gastronomische menu’s en Australische grand cru’s op al haar vluchten. Ontdek Australië zodra u aan boord gaat bij Qantas Airways.


QANTAS HOLIDAYS® - BOEKINGSVOORWAARDEN
Gelieve deze boekingsvoorwaarden aandachtig te lezen. Ze vormen immers de basisvoorwaarden waaronder boekingen door Qantas Holidays® worden aanvaard. Qantas Holidays® werkt reisformules uit, maar is zelf geen vervoerder, touroperator of organisator van evenementen en is evenmin belast met het logies. Qantas Holidays® handelt enkel als agent voor die dienstverleners. Het is dan ook belangrijk dat u kennis neemt van de algemene voorwaarden van die dienstverleners met betrekking tot de producten die in uw formule zijn begrepen en dat u zich vergewist van alle uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid die door de dienstverlener zijn voorzien. Sommige dienstverleners kunnen hun aansprakelijkheid immers beperken of uitsluiten in geval van overlijden, letsels, vertraging of verlies of beschadiging van bagage. We raden u dan ook aan een reisverzekering af te sluiten bij uw reisadviseur Annuleringskosten: premie van 5% (prestige annulering) of premie van 7% : PRESTIGE ANNULERING & BIJSTAND/REPATRIERING, bagage, raadpleeg uw reisadviseur.

Geldigheid van de brochure:
Van 1 april 2011 tot 31 maart 2012. De brochure heeft slechts een informatieve waarde. Raadpleeg onze reisadviseur voor alle inlichtingen en prijzen, die hij u uiterlijk 21 dagen na uw boeking moet bevestigen.

Prijzen en reisroutes :
De prijzen per persoon uitgedrukt in euro zijn indicatief. Bij betaling met kredietkaart geldt een toeslag van 2% op de vermelde bedragen. Alle prijzen vermeld in de brochure zijn in euro en werden omgerekend op basis van een aankoop in Australische dollar. De prijzen zijn inclusief belastingen en kosten van toepassing op 1 april 2007, maar exclusief kosten die rechtstreeks door derden kunnen worden aangerekend. Controleer alle prijzen en inlichtingen met uw reisadviseur voordat u uw reis boekt. We vestigen uw aandacht op het feit dat de prijs van uw reis tot 21 dagen vóór afreis op elk moment kan veranderen als nieuwe belastingen of kosten van kracht worden of als de kosten worden gewijzigd, zelfs nadat u uw reis reeds geheel of gedeeltelijk hebt betaald. Indien wij eender welk onderdeel van uw boeking buiten onze wil moeten aanpassen, bijvoorbeeld omdat een luchtvaartmaatschappij haar uurrooster verandert of een hotel overboekt is, of omdat de van kracht zijnde belastingen of kosten worden gewijzigd, zullen wij u dit meedelen. Indien dergelijke aanpassingen een prijsverhoging van uw reis met meer dan 10% of een materiële wijziging van de aanvankelijk geboekte reisformule met zich meebrengt, dan hebt u het recht uw reis te annuleren. In dit geval betalen wij u de bedragen terug die u tot op dat moment reeds hebt betaald, verminderd met de kosten die door de leveranciers zijn aangerekend. Desgewenst kunnen de reizigers zich tegen een eventuele prijsverhoging (wisselkoers, hotels, vluchten) indekken door een niet-recupereerbare premie van 3% op de totaalprijs te betalen. In dit geval waarborgt Qantas Holidays® de prijs op onherroepelijke wijze tegen elke prijsverhoging.

Vluchtprijzen :
In het kader van uw reisformule kunnen diverse vluchttarieven worden gehanteerd. Alle vluchttarieven gelden voorzover er plaatsen beschikbaar zijn en zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden.

Betaling :
Op het moment van de boeking moet een voorschot van 30% worden betaald. Uiterlijk 30 dagen vóór de vertrekdatum moet uw reis volledig zijn betaald. Indien wij uw betaling om welke reden dan ook op de uiterste betaaldatum niet hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw reis als geannuleerd te beschouwen en u de overeenkomstige annuleringskosten aan te rekenen.

Laattijdige boekingen :
Boekingen die minder dan 30 dagen vóór de vertrekdatum zijn verricht, worden slechts aanvaard als het volledige bedrag op het moment van de boeking aan Qantas Holidays® wordt betaald. Voor internationale reservaties die minder dan 21 dagen vóór de vertrekdatum zijn verricht, wordt een bedrag van 50 euro per dossier aangerekend.

Annuleringen :

Na de betaling:
Luchtvaartmaatschappijen en hotels kunnen annuleringskosten aanrekenen voor een bedrag gelijk aan de geheel of gedeeltelijk betaalde prijs.
Wijzigingen :
Pour les changements apportés à votre formule de voyage qui nécessitent l’éVoor wijzigingen aan uw reisformule waarvoor nieuwe documenten moeten worden opgemaakt, rekent Qantas Holidays® kosten voor een bedrag van 25 euro per boeking aan, bovenop de kosten die eventueel door de hotels of de luchtvaartmaatschappijen worden aangerekend. Het opmaken van een nieuw document impliceert de wijziging van een bestaande boeking, en niet de overstap naar een andere formule, voor het geval annuleringskosten van toepassing zijn.
Verbreking door de reiziger
a. De reiziger kan het contract op ieder moment geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, moet hij de schade vergoeden die de reisorganisator en reisbemiddelaar als gevolg van de verbreking lijden. De schadevergoeding kan forfaitair worden bepaald en hoogstens eenmaal de prijs van de reis bedragen (volgens de algemene voorwaarden van de reisorganisator). Onze annuleringskosten omvatten alle kosten vastgelegd door Iata, de luchtvaartmaatschappijen en Qantas Holidays® en bedragen minstens 100 euro per passagier voor zover de boeking vóór de afreis werd geannuleerd.
b. Bijzondere voorwaarden Qantas Holidays®

1. De annuleringskosten worden aan de klant gefactureerd, zelfs indien de annulering het gevolg is van toeval of overmacht, in overeenstemming met de volgende regels:
- tot 60 dagen vóór het vertrek: 20% van de reissom, met een minimum van 100 euro per persoon
- van de 60e tot de 30e dag vóór het vertrek: 40% van de reissom
- van de 29e tot de 15e dag vóór het vertrek: 75% van de reissom¬

- van de 14e dag tot de vertrekdag of bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van de reissom
2. De kosten voor wijzigingen ten opzichte van de bestelde diensten worden gefactureerd tegen 50 euro per dossier/bevestiging, voor zover ze zich minstens 60 dagen vóór het vertrek voordoen. Na die termijn zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.
3. Bij voorlopige boekingen (opties) wordt een bedrag van 50 euro aan administratiekosten aangerekend voor dossiers die niet worden bevestigd. Contacteer ons in geval van gedeeltelijke annulering of no-show.
«Ingeval de klant van zijn boeking afziet, behoudt het agentschap zich het recht voor om, bovenop de kosten van de reisorganisator, de door hem vastgelegde annuleringskosten te factureren, namelijk 10% van de totale reissom, met een minimum van 50 euro, waarbij het maximumbedrag van de verbrekingskosten wordt beperkt tot de totale reissom.»

Terugbetaling :
Binnen de perken voorzien door de wet wordt geen enkele terugbetaling toegestaan bij annulering na het begin van de reis, noch voor de reizen, noch voor het logies, de maaltijden of de diensten waarvan geen gebruik werd gemaakt.
Servicekosten voor vluchten alleen :
Als u met Qantas Holidays® alleen de vlucht boekt, is minstens één overnachting of een huurwagen voor minstens één dag vereist, en worden servicekosten voor een bedrag van 25 euro per boeking aangerekend voor internationale boekingen.
Volksgezondheid en immigratie :
U dient kennis te nemen van de vereisten inzake volksgezondheid en visa in de regio’s die u wilt bezoeken. U bent aansprakelijk voor alle wettelijk en reglementair vereiste inreis-, uitreis- en andere documenten en voor de verordeningen, vereisten of verzoeken uitgaande van de bezochte of doorreislanden. Elke reiziger moet steeds in het bezit zijn van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften inzake paspoorten en visa. Qantas Holidays® wijst elke verantwoordelijkheid af indien u zich niet correct informeert over de voorwaarden die in het land van bestemming gelden. Voor Australië zorgt Qantas Holidays® voor een Elektronische Reisvergunning (ETA) op basis van de gegevens in uw paspoort.
Bijkomende informatie vindt u op de volgende websites:
www.itg.be/itg/ - Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde - «Aanbevelingen voor reizen naar tropische landen»
www.diplomatie.be/nl/travel «Een goed geïnformeerd reiziger van de Belgische federale overheidsdienst»
Luchtvervoer :
De vervoerder is Qantas Airways®. In bepaalde gevallen kan het echter noodzakelijk zijn op een andere luchtvaartmaatschappij een beroep te doen. Het luchtvervoer is onderworpen aan de voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen die in de vervoervoorwaarden van de vervoerder zijn bepaald.
Beperkte aansprakelijkheid :
Wij stellen alles in het werk om u voldoening te schenken. Tal van goederen en diensten uit deze brochure worden echter door derden geleverd. Qantas Holidays® handelt enkel als agent voor die leveranciers. Binnen de grenzen van de Belgische federale wet van 16 februari 1994 op de reisovereenkomsten wijst Qantas Holidays® elke verantwoordelijkheid af voor welk verlies of welke schade ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot lichamelijke en psychologische letsels evenals het verlies of de beschadiging van persoonlijke goederen of van welke aard ook die zich op eender welke manier zou kunnen voordoen met betrekking tot het aanbod of de levering van goederen of diensten via Qantas Holidays® of eender welke derde, of met betrekking tot de levering van die goederen en diensten. Ingeval een voorwaarde of een waarborg krachtens de Australische wet van 1974 op de handelspraktijken (Trade Practices Act) of elke andere gelijkaardige bepaling niet kan worden uitgesloten, blijft de aansprakelijkheid van Qantas Holidays® voor het niet naleven van de voorwaarden of de waarborg naar eigen goeddunken van Qantas Holidays® beperkt tot:
(a) In het geval van goederen, tot een of meer van de volgende mogelijkheden :
(i) De vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen;
(ii) Het betalen van de kosten voor de vervanging van de goederen of de aankoop van gelijkwaardige goederen;
(b) In het geval van diensten :
(i) Het opnieuw verlenen van de diensten;
(ii) Het betalen van de kosten voor het opnieuw verlenen van die diensten.
Voorvallen buiten onze wil :
Qantas Holidays® wijst elke verantwoordelijkheid van welke aard ook af in geval van letsels, schade, verlies, vertraging, bijkomende kosten of ongemakken die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van gebeurtenissen buiten onze wil, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende voorvallen: oorlog, oproer, brand, overstroming, overmacht, beslissingen uitgaande van een regering of eender welke officiële autoriteit, ongeval, defecte installaties of uitrustingen of vakbondsacties.
Onderzoeken omtrent ter bestemming zijnde passagiers:
Qantas Holidays® onderneemt niets met betrekking tot de veiligheid, de omstandigheden of eender welk voorval dat zich op de plaats van bestemming zou kunnen voordoen. Advies aangaande buitenlandse reizen kunt u inwinnen bij diverse bronnen, onder meer bij de plaatselijke overheid of de consulaire vestigingen.

Abto¬

De leden die bij ABTO zijn aangesloten, bieden de consument zekerheid en kwaliteit, waarborgen die u niet altijd geniet bij reizen die u zelf organiseert. Wanneer u uw vakantie toevertrouwt aan een lid van ABTO, houdt dat vertrouwen voor u een aantal garanties in. De leden van ABTO streven naar een optimale servicekwaliteit. Zij passen bijvoorbeeld de reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen toe en zorgen ervoor dat hun activiteiten aan de diverse wettelijke normen voldoen. Verder kunnen de aangesloten reisorganisaties de nodige waarborgen inzake solvabiliteit voorleggen. Alle leden zijn verzekerd tegen financieel onvermogen, waardoor de mogelijke gevolgen van een faillissement voor de vakantieganger beperkt blijven. Wie kiest voor een vakantie georganiseerd door een ABTO-touroperator kan erop vertrouwen dat hij met een vakbekwame partner op reis vertrekt. En dat blijkt niet alleen in België maar ook op de vakantiebestemming zelf, waar de ABTO-leden beschikken over een netwerk van lokale vertegenwoordigers die ter plaatse kunnen instaan voor onthaal, informatie en bijstand van de vakantieganger. Om een optimale kwaliteit te kunnen waarborgen, werken de ABTO-leden ook samen aan de nodige standaarden inzake hotelaccommodatie, veiligheid en hygiëne.

Inlichtingen en boekingen via uw erkende reisadviseur.

Antipodes (WooLooMooLoo sa/nv Sydney-Brussels) GSA - Qantas Holidays - BELUX - 1050 Brussel - Lic.A5202 - GFG 9909 0978 00 - OCA n° 62640

Early booking